معرفی

مشخصات فردی

مهرداد بویه

نام - نام خانوادگی : مهرداد   بویه

پست الکترونیکی : booyeh@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تغذیه طیور
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم دامی تغذیه

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم دامی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

مهرداد بویه
مهرداد بویه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^